Admin Manager/Trưởng Phòng Tổng vụ

Tuyển dụng: Trưởng phòng Tổng vụ/ Admin Manager
Số lượng: 01 người
💻Laptop 💲 Chế độ thưởng
✈Du lịch 🚌 Xe đưa rước